نحوه و فرآیند داوری مقالات ارسال شده به کنفرانس
1397/05/04

نحوه و فرآیند داوری مقالات ارسال شده به کنفرانس

توجه: لازم به ذکر می‌باشد ارسال چکیده انگلیسی مقالات الزامی می‌باشد.

نمرات مقالات از ۱۰۰ می باشد. ۱۰ آیتم ۱۰ نمره ای.

 

داوری مرحله اول: در مرحله اول چکیده انگلیسی مقالات توسط داوران انگلیسی زبان بررسی می گردد. در این مرحله باید چکیده انگلیسی مقاله حداقل 60درصد نمره را کسب نماید که در این صورت مقاله به مرحله دوم ارجاع داده می‌شود، در غیر اینصورت مقاله در وضعیت عدم پذیرش قرار می گیرد. 

 

داوری مرحله دوم: در این مرحله اصل مقاله (فارسی یا انگلیسی) توسط داوران مورد ارزیابی قرار می گیرد، مقاله در یکی از سه وضعیت پذیرش، اصلاحیه و یا عدم پذیرش قرار می گیرد.

 

پذیرش: هم‌چون مرحله اول باید حداقل 60درصد نمره داوری را کسب نماید و اصلاحیه ای نیز دریافت ننماید.

 

اصلاحیه: نظر داور در پنل کاربری قابل مشاهده است و باید پژوهشگر اصلاحات مدنظر داور را انجام دهد و مجددا مقاله پس از انجام اصلاحات توسط داور ارزیابی می‌گردد.

 

عدم پذیرش: متاسفانه در این وضعیت مقاله نظر داوران را جلب ننموده است به عبارتی 60درصد نمره کل را کسب ننموده و یا اصلاحات مدنظر داوران صورت نپذیرفته است.