پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸
تاریخ‌های مهم کنفرانس

 

 

آخرین مهلت ارسال مقالات ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
آخرین مهلت ثبت نام نهایی ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
برگزاری کنفرانس ۱۳۹۷/۰۹/۱۵